Zásady ochrany osobních údajů e-shopu www.doltak.cz

I.

Základní ustanovení

 

Provozovatelem e-shopu www.doltak.cz je firma DOLTAK s.r.o. 

 

 1. DOLTAK s.r.o., se sídlem Komořany 2, Rousínov 683 01, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa bydliště /sídlo

 

Správce nejmenoval svěřence pro ochranu osobních údajů. Správce je možné kontaktovat pomocí kontaktních údajů:

 

Název společnosti: DOLTAK s.r.o.

Adresa: Čechyně 188, PSČ 683 01

Email: info@doltak.cz

Telefon: 734 278 514

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 

Výše uvedené osobní údaje (bod č.1) je nutné zpracovat k vyřízení Vaší objednávky a pro další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)  - Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení (newslettery), tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Pokud kupující nemá zájem o  doručování těchto sdělení, je možné odhlášení například zasláním e-mailu nebo klikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

IV.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 

 Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům: 

 1. Dopravci, které se podílejí na dodání zboží. Smluvního dopravce si kupující zvolí při vytváření objednávky, za účelem dodání zboží. Smluvními dopravci správce je Česká pošta, a spediční firma DPD. Dopravcům budou poskytnuty údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

 

 1. Online službou Mailchimp, zajišťující marketingové služby pomocí které správce odesílá reklamní sdělení (newslettery). Této službě bude poskytnutý údaj v následujícím rozsahu: e-mail.

 

 1. Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb služeb.

 

V.

Doba uchovávání údajů

 

 

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 6 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. - Před uplynutím doby zašle správce email s opětovným souhlasem, pokud se mu souhlasu nedostane, tyto osobních údaje správce vymaže.
 • Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

VI.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

 

 

1. DOLTAK s.r.o., se sídlem Komořany 2, Rousínov 683 01, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 

 • e-mailová adresa

 

 Emailová adresa bude zpracována za účelem: zařazení do databáze pro zasílání online obchodních sdělení.

 

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 6 let a to za účelem: zasílání obchodních sdělení, pokud tuto dobu neprodloužíte

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Online služba Mailchimp, zajišťující marketingové služby pomocí které správce odesílá reklamní sdělení (newslettery). Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení rozesílky e-mailových obchodních sdělení, popř. na vlastní žádost fyzické odstranění osobních údajů z databáze e-mailového nástroje
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

VII.

Vaše práva

 

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze on sám, nebo jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

 

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní zde na svých internetových stránkách www.doltak.cz

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.